Samen is veel leuker

Als christen hebben we de taak gekregen om mee te werken aan Gods koninkrijk. Dat kan op heel veel manieren. Je kunt vrijwilligerswerk doen, geld geven aan goede doelen, het evangelie verspreiden en ga zo nog maar even door. Als je denkt dat je ál deze dingen moet doen, kan dit je een grote druk geven. Op zich zijn het allemaal goede dingen die bijdragen aan Gods koninkrijk op aarde. Maar jij hoeft ze niet allemaal in je eentje te doen. In de Bijbel staat dat wij SAMEN het lichaam van Christus vormen.

Zo wordt het lichaam van Christus gebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. – Efeziërs 4:12-13 (NBV)

En daarin hebben we niet allemaal dezelfde functie of taak. God geeft onze verschillende gaven en talenten om ieder verschillende rollen te vervullen.

Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig is voor een ander, moet daarin blijmoedig zijn. – Romeinen 12:4-8 (NBV)

Wist je dat zelfs de apostelen niet alles deden? Eén van de taken van christenen is om te zorgen voor weduwen en wezen. Maar de apostelen hadden hier geen tijd voor. Zij hadden hun eigen specifieke taak en zochten andere mensen voor de andere taken die moesten gebeuren.

Daarop riepen de twaalf apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en zeiden: ‘Het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord. Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden zeven wijze mannen die goed bekendstaan en vervuld zijn van de heilige Geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen, terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God. – Handelingen 6:2-4 (NBV)

God vraagt dus helemaal niet van ons dat we ALLES doen. We mogen onze bijdrage leveren met de gaven die Hij ons geeft. Als jij je ongemakkelijk voelt bij het vertellen over Jezus, dan hoef je dat niet te doen. Als jij geen tijd hebt voor vrijwilligerswerk, kun jij vast op een andere manier jouw bijdrage leveren. Op een manier die wel goed bij jou past.

Bedenk eens voor jezelf welke talenten jij van God hebt gekregen en hoe je die kunt inzetten tot eer van Hem.

Photo by Hannah Busing on Unsplash